Riemann advokatfirma

Forretningsbetingelser

1. Juridisk bistand

Riemann og klienten aftaler løbende den juridiske bistand, omfanget af opgaverne, klientens og andres medvirken samt ydelser.

Ved sagens modtagelse undersøger Riemann, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at Riemann ikke kan bistå i sagen. Riemann hjælper i givet fald med at henvise til anden advokat.

Riemann forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Riemann er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

Riemann opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale
dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

2. Honorar

Riemann fastsætter honoraret med udgangspunkt i den medgåede tid, arbejdets omfang og det ansvar, der er forbundet med opgaven.

Omkostninger og udlæg, som er afholdt i forbindelse med sagen, betales af klienten ud over honoraret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om
honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Normalt fakturerer Riemann kvartalsvis bagud. Riemann kan dog kræve forudbetaling eller
depositum, før arbejdet påbegyndes, ligesom der som udgangspunkt kræves forudbetaling af
større eksterne omkostninger.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros Riemann, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

3. Fortrolighed

Riemann er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle ansatte i Riemann er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har Riemann sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

Alle ansatte i Riemann er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

4. Ansvar

Riemann er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret er dog for såvel Riemann, som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 10 mio. pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 10 mio. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår.

Riemann og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Riemanns partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Riemann har henvist klienten til, ligesom Riemann og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Riemann efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Riemann er ansvarsforsikret i HDI Danmark, en dansk filial af HDI Gobal SE, Tyskland med en forsikringsdækning på DKK 20 mio.

Riemanns rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

5. Tvister

Eventuelle tvister mellem en klient og Riemann skal løses efter dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.

6. Personoplysninger

Riemanns persondatapolitik fremgår af separat persondatapolitik, der er tilgængelig på vores hjemmeside www.riemannlaw.com

Vi har gennem flere årtier rådgivet og bistået klienter i konflikter omhandlende medier og presse